پرده پنل تراک

کالیته پارچه ها

رنگ بندی

پارچه شیدرول R-TWB330 - پرده پررنگپارچه شیدرول R-TWB331 - پرده پررنگپارچه شیدرول R-TWB332 - پرده پررنگپارچه شیدرول R-TWB333 - پرده پررنگپارچه شیدرول R-TWB334 - پرده پررنگ

قیمت
متر مربع 1,760,000 ریال 
رنگ بندی

پارچه شیدرول پی وی سی کد RVC1-340 - پرده پررنگپارچه شیدرول پی وی سی کد RVC1-341 - پرده پررنگپارچه شیدرول پی وی سی کد RVC1-342 - پرده پررنگپارچه شیدرول پی وی سی کد RVC1-343 - پرده پررنگ

قیمت
متر مربع 2,150,000 ریال 
رنگ بندی

پارچه شیدرول پی وی سی کد RVC5-350پارچه شیدرول پی وی سی کد RVC5-351پارچه شیدرول پی وی سی کد RVC5-352پارچه شیدرول پی وی سی کد RVC5-353پارچه شیدرول پی وی سی کد RVC5-354

قیمت
متر مربع 2,150,000 ریال 
رنگ بندی

پارچه شیدرول کد REG410 - پرده پررنگپارچه شیدرول کد REG411 - پرده پررنگ

قیمت
متر مربع 2,180,000 ریال 
رنگ بندی

پارچه شیدرول کد R-FA420 - پرده پررنگپارچه شیدرول کد R-FA421 - پرده پررنگپارچه شیدرول کد R-FA422 - پرده پررنگ

قیمت
متر مربع 2,180,000 ریال 
رنگ بندی

پارچه شیدرول R-SL430 - پرده پررنگپارچه شیدرول R-SL431 - پرده پررنگ

قیمت
متر مربع 2,180,000 ریال 
رنگ بندی

پارچه شیدرول کودک R-BOW470 - پرده پررنگپارچه شیدرول کودک R-BOW471 - پرده پررنگپارچه شیدرول کودک R-BOW472 - پرده پررنگ

قیمت
متر مربع 2,180,000 ریال 
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید